[x] ปิดหน้าต่างนี้
Auditors by comone
โรงพยาบาลมุกดาหาร
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 18.208.132.33     
ค้นหา  
เมนูหลัก
link banner

แบบสำรวจความเห็น

   คุณคิดว่าคุณเป็นคนเช่นไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก

  

ประวัติโรงพยาบาล  
 

                                  
             โรงพยาบาลมุกดาหาร เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่งอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ ได้โอนไปสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยยกฐานะจากสถานีอนามัยชั้นหนึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับอำเภอ มีจำนวนเตียงสำหรับบริการผู้ป่วย จำนวน ๓๐ เตียง และเมื่อทางราชการยกฐานะอำเภอมุกดาหารเป็นจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๕ จึงได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มีจำนวนเตียงสำหรับบริการผู้ป่วยใน จำนวน ๒๕๐ เตียง ปัจจุบันโรงพยาบาลมุกดาหาร เป็นสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิ ระดับ ๒.๓ มีจำนวนเตียงให้บริการ ๓๐๑ เตียง 

     

            โรงพยาบาลมุกดาหารตั้งอยู่ที่เลขที่ ๒๔ ถนนพิทักษ์พนมเขต อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๗๓ ตารางวา โดยแบ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งของอาคารปฏิบัติการและบริการผู้ป่วย จำนวน ๑๓ ไร่เศษ อีก ๑๒ ไร่เศษ เป็นพื้นที่อาคารสนับสนุนและที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่

ขอบเขตบริการ (Scope of Service)
โรงพยาบาลมุกดาหาร เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูง (ระดับ ๒.๓) ให้บริการสาธารณสุขด้านการรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพแบบผสมผสานแบบเป็นองค์รวม โดยมีขอบเขตการให้บริการ ดังนี้

๑. ให้บริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิในเขตอำเภอเมือง รับผิดชอบประชากร ๑๔๐,๙๐๐ คน ดังนี้
      ๑.๑ ชุมชนรับผิดชอบในเขตเทศบาล ๓๓ ชุมชน ประชากร ๓๘,๘๐๗ คน
      ๑.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)นอกเขตเทศบาล ๑๖ แห่ง ประชากร ๑๐๒,๐๙๓ คน

๒. ให้บริการทุติยภูมิ ระดับ ๒.๓ (ระดับสูง) มีแพทย์เฉพาะทางหลักทุกสาขา เช่น อายุรกรรม , ศัลยกรรมทั่วไป , กุมารเวชกรรม , สูตินรีเวชกรรม , ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ , จักษุวิทยา, โสต ศอ นาสิก โดย
     ๒.๑ ให้บริการในเขตอำเภอเมือง จำนวนประชากร ๑๔๐,๙๐๐ คน
     ๒.๒ รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดมุกดาหาร ๖ แห่ง จำนวนประชากร ๒๒๒,๑๐๓ คน
             ๑. รพ.นิคมคำสร้อย จำนวนประชากร ๔๖,๓๖๗ คน
             ๒. รพ.ดอนตาล จำนวนประชากร ๔๔,๘๕๙ คน
             ๓. รพ.ดงหลวง จำนวนประชากร ๓๙,๑๖๐ คน
             ๔. รพ.หนองสูง จำนวนประชากร ๒๑,๙๓๙ คน
             ๕. รพ.คำชะอี จำนวนประชากร ๔๙,๗๘๘ คน
             ๖. รพ.หว้านใหญ่ จำนวนประชากร ๑๙,๙๙๐ คน
    ๒.๓ รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดข้างเคียง เช่น
            รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวนประชากร ๘๓,๒๕๗ คน
            รพ.นาแก จังหวัดนครพนม จำนวนประชากร ๗๕,๙๗๑ คน
            รพ.เต่างอย จังหวัดสกลนคร จำนวนประชากร ๒๓,๕๙๗ คน
            รพ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวนประชากร ๙๔,๖๗๒ คน
            รพ.กุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวนประชากร ๖๖,๒๙๕ คน
            รพ.ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนประชากร ๓๙,๐๙๒ คน
            รพ.โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนประชากร ๑๐๗,๘๓๘ คน
            รพ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนประชากร ๖๕,๔๓๖ คน
            รพ.เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนประชากร ๓๕,๑๑๐ คน
            รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนประชากร ๑๐๑,๔๙๓ คน
            รพ.สะหวันนะเขต สปป.ลาว จำนวนประชากร ๗๓๙,๒๕๓ คน

๓. เป็นโรงพยาบาลหลักในโครงการประกันสังคม มี รพช.ในจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดใกล้เคียง เป็นเครือข่ายเช่น รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม , รพ.นาแก จ.นครพนม , รพ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ , รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ มีผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนจำนวน ๑๒,๑๗๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑มกราคม ๒๕๕๑)