[x] ปิดหน้าต่างนี้
Auditors by comone
 โรงพยาบาลมุกดาหาร
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 18.232.125.29     
ค้นหา  
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
สมัครสมาชิก || ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกทั้งหมด 181 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner

แบบสำรวจความเห็น

   คุณคิดว่าคุณเป็นคนเช่นไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก

  

งานวิจัยทางการแพทย์
    เรื่อง : อุบัติการณ์การเกิดเบาหวานขึ้นจอประสาทตาของผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดมุกดาหาร

เจ้าของผลงาน : นางกรทิพย์ มิตรวงษา
พุธ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2555
เข้าชม : 1829    จำนวนการดาวน์โหลด : 1174 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
          การวิจัยเรื่องอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานขึ้นจอประสาทตาของผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดมุกดาหารปี พ.ศ.2553 เป็นการวิจัยแบบตัดขวางโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเบาหวานขึ้นจอประสาทตาของผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยเบาหวานที่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับการตรวจจอตาด้วยการถ่ายภาพจอประสาทตา โดยพยาบาลเวชปฏิบัติและขยายม่านตาตรวจซ้าโดยจักษุแพทย์ ที่ศูนย์จักษุโรงพยาบาลมุกดาหาร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการเจ็บป่วย และผลการตรวจจอประสาทตา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์จักษุ ช่วงเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2553 จานวน 2466 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ Chi-Square test

ผลการวิจัยพบว่ามีเบาหวานขึ้นจอประสาทตาร้อยละ 17.9 โดยแบ่งเป็นเบาหวานชนิด NPDR ร้อยละ16.2 และชนิด PDRร้อยละ1.7 ปัจจัยร่วมที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดเบาหวานขึ้นจอตาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ ระดับ p < 0.00 ได้แก่ อายุ การมีโรคเรื้อรังอื่นร่วมกับเบาหวาน และระยะเวลาการป่วยเป็นเบาหวาน 15 ปีขึ้นไป พบว่าผู้ป่วยที่มีโรคอื่นร่วมมีเบาหวานขึ้นจอประสาทตาร้อยละ21.4 ต่างจากผู้ที่ไม่มีโรคร่วมพบเพียงร้อยละ 13.1 กลุ่มที่เป็นเบาหวานนาน16-20 ปีมีโอกาสเสี่ยงต่อเบาหวานขึ้นจอตาถึงร้อยละ 37.5 เป็นกลุ่มPDR ร้อยละ4.4 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่เป็นเบาหวานน้อยกว่า 5 ปี พบเพียงร้อยละ15.1 เป็นชนิดPDR เพียงร้อยละ1.2 ในผู้ป่วยที่มีระดับน้าตาลในเลือด>120 mg%พบเบาหวานขึ้นจอตาชนิดPDR ร้อยละ2.1 มากกว่าผู้ป่วยที่มีระดับน้าตาลในเลือด≤120 mg%พบเพียง ร้อยละ1.2 และในผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง41-50ปีเป็นPDRสูงถึงร้อยละ 2.9 ต่างจากผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี พบร้อยละ0.9 และพบว่าผู้ที่มีโรคร่วมเป็นNPDRและPDRถึงร้อยละ19.4 และ 2.2 ตามลาดับ

จากการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าควรดาเนินการตรวจจอประสาทตาอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวรวมทั้งผู้ที่ยังไม่มีภาวะเบาหวานขึ้นตาและควรให้ความรู้เรื่องภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานเพื่อป้องกันตาบอดที่อาจเกิดขึ้นได้


ดาวน์โหลด  ( Fulltext )

งานวิจัยทางการแพทย์ 5 อันดับล่าสุด

      ปัจจัยที่มีผลต่อภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตของผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ เอชไอวี ที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลมุกดาหาร 4 เม.ย.2555
      อุบัติการณ์การเกิดเบาหวานขึ้นจอประสาทตาของผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดมุกดาหาร 4 เม.ย.2555
      ผลการพัฒนาเทคนิคการฉีดยาต้านการแข็งตัวของเลือดเข้าใต้ผิวหนัง ต่อการเกิดรอยจ้ำเลือดหรือก้อนเลือด ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ/อุดตัน โรงพยาบาลมุกดาหาร 4 เม.ย.2555
      ระดับน้ำตาลในเลือดที่เหมาะสมในการตรวจฮีโมโกลบินเอวันซี ในผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลมุกดาหาร 4 เม.ย.2555
      ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลมุกดาหาร 4 เม.ย.2555