[x] ปิดหน้าต่างนี้
Auditors by comone
โรงพยาบาลมุกดาหาร
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 35.172.216.157     
ค้นหา  
เมนูหลัก
link banner

ตอบแบบสำรวจ
แบบสำรวจความเห็น

   คุณคิดว่าคุณเป็นคนเช่นไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


  คำสั่งต่างๆเกี่ยวกับCOVID-19
27 มี.ค.2563 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทร์ ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรกราเข้าเมืองของ สปป.ลาว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ( 9 / ) โดย.kitika
27 มี.ค.2563 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร(ฉบับที่๒) ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ( 7 / ) โดย.kitika
27 มี.ค.2563 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยกเลิก) ( 7 / ) โดย.kitika
27 มี.ค.2563 หนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๐.๗/ว๒๑๗ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ( 4 / ) โดย.kitika
คำสั่งCovid-19 โรงพยาบาล
25 มี.ค.2563 การลงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ( 14 / ) โดย.admin
กฏหมายและพรบ.ต่างๆ
27 มี.ค.2563 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( 2 / ) โดย.kitika
27 มี.ค.2563 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ( 3 / ) โดย.kitika
27 มี.ค.2563 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ( 3 / ) โดย.kitika
27 มี.ค.2563 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ( 2 / ) โดย.kitika
27 มี.ค.2563 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ( 2 / ) โดย.kitika
27 มี.ค.2563 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ( 6 / ) โดย.kitika
27 มี.ค.2563 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( 1 / ) โดย.kitika
27 มี.ค.2563 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดที่เกิดขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐ ( 1 / ) โดย.kitika
27 มี.ค.2563 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( 1 / ) โดย.kitika
27 มี.ค.2563 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ( 1 / ) โดย.kitika
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26 มี.ค.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 7 / ) โดย.pichada
26 มี.ค.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 5 / ) โดย.pichada
26 มี.ค.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 5 / ) โดย.pichada
25 มี.ค.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 7 / ) โดย.pichada
24 มี.ค.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ค่าซ่อมแซม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 4 / ) โดย.pichada
24 มี.ค.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2 / ) โดย.pichada
24 มี.ค.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 3 / ) โดย.pichada
24 มี.ค.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 4 / ) โดย.pichada
24 มี.ค.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 3 / ) โดย.pichada
24 มี.ค.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 3 / ) โดย.pichada
ข่าวสารทั่วไป
3 โดย : walika
3 ส.ค.2561     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศราคากลางยา จำนวน 4 รายการ ( 166 / )
    ประกาศราคากลางยา จำนวน 4 รายการ อ่านต่อ....
5 โดย : walika
5 มี.ค.2561     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศราคากลาง ยา จำนวน 1 รายการ ( 1548 / )
    ประกาศราคากลาง ยา จำนวน 1 รายการ อ่านต่อ....
เผยแพร่ download
26 มี.ค.2558 เอกสารการประชุมวิชาการ 27 มีค.2558 (อ่าน : 8 / ดาวน์โหลด : 7 ) โดย admin
22 มี.ค.2556 แนวทางการบำบัดรักษา การบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนคอเบื้องต้น (อ่าน : 7 / ดาวน์โหลด : 3 ) โดย admin
video
สพฉ นาทีเป็นนาทีตาย 1min
By : admin
0:01:00
Rated : 5 stars
Added : Nov,5 2012
Duration : 0:01:00
แนะนำจังหวัดมุกดาหาร
By : admin
15:35
Rated : Not Rated stars
Added : Nov,5 2012
Duration : 15:35
คลินิคโรคจากการทำงาน
By : admin
19:54
Rated : Not Rated stars
Added : Nov,5 2012
Duration : 19:54
แนะนำแพทย์แผนไทย
By : dklavenderkill
2:45
Rated : 3.5 stars
Added : Jun,22 2011
Duration : 2:45

ผู้บริหารโรงพยาบาล
นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ผู้อำนวยการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
 เริ่มนับ 28 มี.ค.2555
ผู้ใช้งานขณะนี้ 10 IP
ณ เวลานี้
10 คน
สถิติวันนี้
67 คน
สถิติเมื่อวานนี้
695 คน
สถิติเดือนนี้
2960 คน
สถิติปีนี้
3105 คน
สถิติทั้งหมด
508968 คน
IP ของท่านคือ 35.172.216.157
(Show/hide IP)